ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 283 του Ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αρ. 05/09-02-2023, λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Δ.Μ. ο οποίος εγκρίθηκε στην Συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΠΔΜ (αρ. 172/21-10-2022), αποφάσισε τη χορήγηση τεσσάρων συνολικά (4) ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (δευτέρου κύκλου σπουδών).

Οι υπότροφοι θα καλύψουν τις ανάγκες διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των μεταπτυχιακών του Τμήματος με μηνιαία αμοιβή 200,00€ για 5 μήνες. Για την επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η γενική επίδοση τους και κατά δεύτερον το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα γίνεται κλήρωση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. Ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή / μεταπτυχιακής φοιτήτριας σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.
  2. Η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή / μεταπτυχιακής φοιτήτριας να ισχύει σε όλη τη διάρκεια το ακαδ. έτους 2022-23.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να υποβάλουν:

  1. Αντίγραφο Βαθμολογίας του Π.Μ.Σ.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους (2021).

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ankonstantinidou@uowm.gr ή ταχυδρομικώς, από τις 21-03-2023 έως και τις 27-03-2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα, τηλ. 23850-54610).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

ΑΙΤΗΣΗ