Μήνας: Φεβρουάριος 2022

Τροποποίηση του κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΕΚ τ.Β’ 6641/31-12-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ τ.Β’ 6641/31-12-2021 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3092 απόφαση που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1309/2020 (Β’ 5427) του κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας (Master of Science, MSc in «Livestock and Wildlife Management»” του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.