Τροποποίηση ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο “Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας”

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ τ.Β’ 6615/31-12-2021 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2320 απόφαση που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102/2020 (Β’ 4025) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας” του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.